Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden Boost Your Glam

Artikel 1 - Defenities

Boost Your Glam:

Boost Your Glam (www.boostyourglam.com), Verkoop van Browkits en Lashkits, die gespecialiseerd is in het leveren van hoogwaardige cosmetische producten, zoals kant-en-klare browkits en lashkits voor thuisbehandeling, Kinkerstraat 324-2, 1053GD Amsterdam, Nederland, Noord Holland – Boost Your Glam  KVK-nummer: 89970713, BTW-nummer: NL004776797B76.

Koper:

Iedere natuurlijk persoon of rechtspersoon die al dan niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf, wederpartij van Boost Your Glam met wie Boost Your Glam een overeenkomst aangaat of met wie Boost Your Glam in bespreking of (digitale) onderhandeling is over het sluiten van een (koop)overeenkomst. Alle retourkosten zijn voor rekening van de klant

Overeenkomst:

iedere overeenkomst tot levering van Producten die digitaal tussen Boost Your Glam en Koper op afstand tot stand komt;

Product(en): Alle Boost Your Glam producten, waaronder mede begrepen (digitale) afbeeldingen en technische specificaties die het onderwerp zijn van een Overeenkomst;

Homepage:

De internetpagina van Boost Your Glam;

Verkoop op afstand:

Een door Boost Your Glam georganiseerd systeem voor verkoop op afstand, waarbij tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van een of meer technieken voor communicatie op afstand;

Aanbod:

Elke aanbieding van Producten, inclusief de daarbij van toepassing zijnde voorwaarden, zoals Boost Your Glam die op haar Homepage, in haar catalogus, folders of anderszins aan de Koper doet;

Prijs:

De prijs van het aangeboden Product, zonder de bijkomende kosten, zoals deze apart vermeld en bedongen worden;

Zichttermijn:

De termijn waarbinnen de Koper gebruik kan maken van zijn herroepingrecht;

Partijen:

Boost Your Glam en Koper gezamenlijk.

Artikel 2: Toepasselijkheid
2.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van Boost Your Glam.

Artikel 3: Aanbiedingen en overeenkomsten
3.1 Alle aanbiedingen van Boost Your Glam zijn vrijblijvend en kunnen te allen tijde worden ingetrokken of gewijzigd.
3.2 Een overeenkomst komt tot stand wanneer de Klant een bestelling plaatst en deze door Boost Your Glam wordt geaccepteerd.
3.3 Boost Your Glam heeft het recht om bestellingen te weigeren of aanvullende informatie op te vragen alvorens een bestelling te accepteren.

Artikel 4: Prijzen en betaling
4.1 De vermelde prijzen van de Producten zijn inclusief btw en exclusief verzendkosten. 4.2 Betaling dient te geschieden volgens de door Boost Your Glam aangeboden betaalmethoden op het moment van de bestelling.
4.3 Boost Your Glam behoudt zich het recht voor om prijzen te wijzigen. De op het moment van de bestelling geldende prijzen zijn bindend.

Artikel 5: Levering
5.1 Boost Your Glam streeft ernaar om bestellingen zo snel mogelijk te verwerken en te verzenden. De geschatte levertijd wordt vermeld tijdens het bestelproces.
5.2 Boost Your Glam is niet aansprakelijk voor vertragingen bij de bezorging die buiten haar macht liggen.
5.3 De eigendom van de Producten gaat over op de Klant zodra de volledige betaling is ontvangen.

Artikel 6: Herroepingsrecht en retourneren
6.1 De Klant heeft het recht om binnen 14 kalenderdagen na ontvangst van de Producten zonder opgave van redenen de Overeenkomst te ontbinden (herroepingsrecht).
6.2 Om gebruik te maken van het herroepingsrecht, dient de Klant Boost Your Glam hiervan op de hoogte te stellen via mail en de Producten ongeopend en ongebruikt in de originele verpakking te retourneren.
6.3 De kosten voor het retourneren van de Producten zijn voor rekening van de Klant, tenzij de Producten defect of beschadigd zijn.

Artikel 7: Garantie en aansprakelijkheid
7.1 Boost Your Glam garandeert dat de Producten voldoen aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en bruikbaarheid.

Artikel 8 – Oplevering en risico-overgang
8.1 Zodra het gekochte door de koper in ontvangst is genomen, gaat het risico over van verkoper naar koper.****

Artikel 9 – Onderzoek
9.1 Koper is gehouden het geleverde op het moment van (af)levering, maar in ieder geval binnen zo kort mogelijke termijn te (doen) onderzoeken. Daarbij behoort koper te onderzoeken of kwaliteit en kwantiteit van het geleverde overeenstemmen met hetgeen partijen zijn overeengekomen, althans dat kwaliteit en kwantiteit voldoen aan de eisen die daaraan in het normale (handels)verkeer gelden.
9.2 Bij gegrondverklaring van de klacht binnen de gestelde termijn heeft verkoper het recht om of te herstellen, of opnieuw te leveren, of om van levering af te zien en koper een creditnota te sturen voor dat deel van de koopprijs.
9.3 Geringe en/of in de branche gebruikelijke afwijkingen en verschil in kwaliteit, aantal, maat of afwerking kunnen niet aan verkoper worden tegengeworpen.
9.4 Klachten met betrekking tot een bepaald product hebben geen invloed op andere producten dan wel onderdelen behorende bij diezelfde overeenkomst.

Artikel 10 – Overmacht
10.1 Kan verkoper niet, niet tijdig of niet behoorlijk aan zijn verplichtingen uit de overeenkomst voldoen door overmacht, dan is hij niet aansprakelijk voor door koper geleden schade.
10.2 Onder overmacht verstaan partijen in ieder geval iedere omstandigheid waarmee verkoper ten tijde van het aangaan van de overeenkomst geen rekening kon houden en ten gevolge waarvan de normale uitvoering van de overeenkomst redelijkerwijs niet door koper kan worden verlangd zoals bijvoorbeeld ziekte, oorlog of oorlogsgevaar, burgeroorlog en oproer, molest, sabotage, terrorisme, energiestoring, overstroming, aardbeving, brand, bedrijfsbezetting, werkstaking, werkliedenuitsluiting, gewijzigde overheidsmaatregelen, transportmoeilijkheden, en andere storingen in het bedrijf van verkoper.
10.3 Voorts verstaan partijen onder overmacht de omstandigheid dat toeleveringsbedrijven waarvan verkoper afhankelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst, niet aan de contractuele verplichtingen jegens verkoper voldoen, tenzij zulks aan verkoper te verwijten is.
10.4 Indien zich een situatie als hiervoor bedoeld voordoet als gevolg waarvan verkoper niet aan zijn verplichtingen jegens koper kan voldoen, dan worden die verplichtingen opgeschort zolang verkoper niet aan zijn verplichtingen kan voldoen. Indien de in de vorige zin bedoelde situatie 30 kalenderdagen heeft geduurd, hebben partijen het recht de overeenkomst schriftelijk geheel of gedeeltelijk te ontbinden.
10.5 Ingeval van overmacht langer dan drie maanden voortduurt, heeft koper het recht de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden. Ontbinding kan alleen met een digitale handtekening.

Artikel 11: Juistheid van Productbeschrijvingen
11.1 Boost Your Glam streeft ernaar om accurate en actuele Productbeschrijvingen te verstrekken. Echter, Boost Your Glam garandeert niet dat deze beschrijvingen volledig vrij zijn van fouten, onvolledigheden of onnauwkeurigheden.
11.2 De Klant erkent en aanvaardt dat de afbeeldingen van de Producten op de website van Boost Your Glam enkel ter illustratie dienen en mogelijk kunnen afwijken van het daadwerkelijke uiterlijk van de Producten.

Artikel 12: Gebruik van Productbeschrijvingen
12.1 De Klant erkent en aanvaardt dat de Productbeschrijvingen uitsluitend bedoeld zijn om de Klant te informeren over de kenmerken en het gebruik van de Producten. De Klant is zelf verantwoordelijk voor het beoordelen van de geschiktheid van de Producten voor zijn of haar persoonlijke behoeften en omstandigheden.
12.2 Boost Your Glam is niet aansprakelijk voor enige schade of nadelige gevolgen die voortvloeien uit het gebruik van de Producten op basis van onvolledige of onjuiste Productbeschrijvingen.

Artikel 13: Wijzigingen in Productbeschrijvingen
13.1 Boost Your Glam behoudt zich het recht voor om de Productbeschrijvingen op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen of bij te werken om de juistheid en volledigheid van de informatie te waarborgen.
13.2 Eventuele wijzigingen in de Productbeschrijvingen hebben geen invloed op de Overeenkomsten die zijn gesloten vóór de datum van de wijziging.

Artikel 14: Intellectuele eigendomsrechten
14.1 Alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de Productbeschrijvingen, waaronder maar niet beperkt tot auteursrechten, merkrechten en databankrechten, berusten bij Boost Your Glam of haar licentiegevers.
14.2 Het is de Klant niet toegestaan om de Productbeschrijvingen, geheel of gedeeltelijk, te kopiëren, reproduceren

Artikel 15 – Eigendomsvoorbehoud en retentierecht
15.1 De bij verkoper aanwezige zaken en geleverde zaken en onderdelen blijven eigendom van verkoper totdat koper de gehele afgesproken prijs heeft betaald. Tot die tijd kan verkoper zich beroepen op zijn eigendomsvoorbehoud en de zaken terugnemen.
15.2 Indien de overeengekomen vooruit te betalen bedragen niet of niet op tijd worden voldaan, heeft verkoper het recht om de werkzaamheden op te schorten totdat het overeengekomen deel alsnog is voldaan. Er is dan sprake van schuldeisersverzuim. Een verlate levering kan in dat geval niet aan verkoper worden tegengeworpen.
15.3 Verkoper is niet bevoegd de onder zijn eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden noch op enige andere wijze te bezwaren.
15.4 Verkoper verplicht zich de onder eigendomsvoorbehoud aan koper geleverde zaken te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontploffings- en waterschade alsmede tegen diefstal en de polis op eerste verzoek ter inzage te geven.
15.5 Indien zaken nog niet zijn geleverd, maar de overeengekomen vooruitbetaling of prijs niet conform afspraak is voldaan, heeft verkoper het recht van retentie. De zaak wordt dan niet geleverd totdat koper volledig en conform afspraak heeft betaald.
15.6 In geval van liquidatie, insolventie of surseance van betaling van koper zijn de verplichtingen van koper onmiddellijk opeisbaar.

Artikel 16 – Aansprakelijkheid
16.1 Iedere aansprakelijkheid voor schade, voortvloeiende uit of verband houdende met de uitvoering van een overeenkomst, is steeds beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval door de gesloten aansprakelijkheidsverzekering(en) wordt uitbetaald. Dit bedrag wordt vermeerderd met het bedrag van het eigen risico volgens desbetreffende polis.
16.2 Niet uitgesloten is de aansprakelijkheid van verkoper voor schade die het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van verkoper of zijn leidinggevende ondergeschikten.

Artikel 17 – Klachtplicht
17.1 Koper is verplicht klachten over de verrichte werkzaamheden direct te melden aan verkoper. De klacht bevat een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming, zodat verkoper in staat is hierop adequaat te reageren.
17.2 Is een klacht gegrond, dan is verkoper gehouden het goed te herstellen en eventueel te vervangen.

Artikel 18: Informele Geschillenbeslechting
18.1 Bij een Geschil zullen Boost Your Glam en de Klant zich inspannen om in eerste instantie tot een minnelijke schikking te komen door middel van onderhandelingen en overleg.
18.2 De Klant kan contact opnemen met de klantenservice van Boost Your Glam via boostyourglam@gmail.com om een Geschil te melden en samen te zoeken naar een oplossing.

Artikel 19: Klachtenprocedure
19.1 Indien het Geschil niet naar tevredenheid wordt opgelost door middel van informele geschillenbeslechting, kan de Klant een formele klacht indienen bij Boost Your Glam. 19.2 De Klant dient de klacht schriftelijk en gemotiveerd in te dienen bij Boost Your Glam via [email protected] of per post naar het adres van Boost Your Glam.
19.3 Boost Your Glam zal binnen 14 dagen na ontvangst van de klacht een ontvangstbevestiging sturen. Boost Your Glam streeft ernaar om binnen 30 dagen na ontvangst van de klacht inhoudelijk te reageren en een oplossing voor te stellen.
19.4 Indien Boost Your Glam en de Klant het Geschil niet binnen een redelijke termijn na indiening van de klacht kunnen oplossen, kan de Klant het Geschil voorleggen aan een onafhankelijke geschillencommissie of bevoegde rechter.

Artikel 20: Geschillencommissie en Rechterlijke Procedure
20.1 Indien Boost Your Glam en de Klant er niet in slagen om het Geschil op te lossen via de klachtenprocedure, kan de Klant het Geschil voorleggen aan een onafhankelijke geschillencommissie of, indien van toepassing, aan de bevoegde rechter.
20.2 Het indienen van een Geschil bij een geschillencommissie of de bevoegde rechter dient te gebeuren binnen 12 maanden na het indienen van de formele klacht bij Boost Your Glam, tenzij wettelijk anders bepaald.
20.3 De beslissing van de geschillencommissie of de bevoegde rechter is bindend voor beide partijen.

Artikel 21: Garantievoorwaarden
21.1 Om aanspraak te kunnen maken op de garantie, dient de Klant het Gebrekkige Product, samen met het aankoopbewijs, binnen de garantieperiode aan Boost Your Glam te retourneren.
21.2 De garantie is niet van toepassing op Producten die zijn beschadigd door onjuist gebruik, nalatigheid, modificaties, ongeautoriseerde reparaties of andere oorzaken die niet verband houden met materiaal- of fabricagefouten.
21.3 De garantie is ook niet van toepassing op normale slijtage of verkleuring van het Product.

Artikel 22: Garantieclaims
22.1 De Klant dient Boost Your Glam op de hoogte te stellen van het Gebrekkige Product door een e-mail te sturen naar [email protected] met een beschrijving van het probleem en een kopie van het aankoopbewijs.
22.2 Na ontvangst van de melding zal Boost Your Glam instructies geven voor het retourneren van het Gebrekkige Product.
22.3 Boost Your Glam zal het Gebrekkige Product onderzoeken en bepalen of het in aanmerking komt voor garantie. Indien het Product in aanmerking komt voor garantie, zal Boost Your Glam het Gebrekkige Product kosteloos repareren of vervangen.

Artikel 23: Aansprakelijkheid
23.1 Boost Your Glam is uitsluitend aansprakelijk voor schade die het directe gevolg is van een Gebrekkig Product binnen de garantieperiode, tot een maximumbedrag gelijk aan de aankoopprijs van het Gebrekkige Product.
23.2 Boost Your Glam is niet aansprakelijk voor indirecte of gevolgschade, zoals verlies van inkomsten, emotionele schade of schade aan andere producten of eigendommen

Artikel 24 – Wijziging algemene voorwaarden
24.1 Boost Your Glam is gerechtigd deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.
24.2 Wijzigingen van ondergeschikte belang kunnen te allen tijde worden doorgevoerd.

Artikel 25 – Toepasselijk recht en bevoegde rechter
25.1 Op iedere overeenkomst tussen partijen is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.
25.2 De Nederlandse rechter in het arrondissement waar Boost Your Glam is gevestigd Zeeland West Brabant is exclusief bevoegd om kennis te nemen van eventuele geschillen tussen partijen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft.
25.3 Wanneer in een gerechtelijke procedure een of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden als onredelijk bezwarend worden aangemerkt, dan blijven de overige bepalingen onverminderd van kracht.

Disclaimer:

Boost Your Glam heeft de inhoud van deze website met grote zorg samengesteld en doet er alles aan om de informatie actueel en correct te houden. Desondanks kunnen er fouten, onjuistheden of onvolledigheden voorkomen. Boost Your Glam aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de gevolgen van onjuiste of onvolledige informatie op deze website. Het gebruik van de informatie op deze website is voor eigen risico van de bezoeker. Boost Your Glam behoudt zich het recht voor om de informatie op deze website zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen of te verwijderen.

Lash Lift Kit

Brow Lift Kit